Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Thời khóa biểu

       THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1/ 2010-2011

                                 NĂM 1 (Bắt đầu học 20.09.2010)

Thứ

Buổi

Tiết

Hàn 1

Hàn 2

Hàn 3

Hàn 4

Hai

sáng

1-3

Tiết  1-2: Cơ sở văn hóa VN (20.09.2010)- A.131

Tiết 4-5: Môi trường và phát triển (20.09.2010)- A.131

4-6

Chiều

7-9

Đọc (C. Giang)-B.25Ngữ Pháp (T.Vinh)-B.2410-12

 Ngữ Pháp (T. Vinh)-B.24Đọc (Cô Giang)-B.25Ba

sáng

1-3

4-6

Chiều

7-9Đọc (C. Giang)-B.25Ngữ Pháp (T.Vinh)- B.36

10-12Ngữ Pháp (T.Vinh)-B.36Đọc (C. Giang)-B.25

sáng

1-3

Nói (Cô. Cho)-B.26 Nghe- (C.Lim)  A124-6

 Nghe- (C.Lim) A12Nói (Cô. Cho)-B.26Chiều

7-9Nói (Cô. Cho)-B.26Viết (C. Lim)-- A26

10-12 Viết (C. Lim)-A.26Nói (C. Cho) –B26

Năm

sáng

1-3

 Tiết 1-5: Giáo dục thể chất (18.10.2010)

4-6

Chiều

7-9   Nghe (C. Ngọc Anh)

            B33

   Viết (C. Lan)-B25

 10-12

   Viết (C. Lan)-B25

   Nghe (C. Ngọc Anh)

 B33

Sáu

sáng

1-3

4-6

Chiều

7-9

10-12

Bảy

sáng

1-3

Tiết 1-5: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin (phần 1) (20.09.2010)-A.121

4-6

Chiều

7-9

10-12

                                             NĂM 2 (bắt đầu 13.09)

Thứ

Buổi

Tiết

Hàn 1

Hàn 2

Hai

Sáng

1-3

Tiết 1-5: Nhân học đại cương (13.09.2010)-D.02

Tiết 1-4: Phương pháp nghiên cứu khoa học (01.11.2010)-D.02

4-6

Chiều

7-9

10-12

Ba

Sáng

1-3Nghe (C. Giang) (thông báo sau vì p. ĐT chưa có phòng)

4-6

Nghe (C. Giang) (thông báo sau vì p. ĐT chưa có phòng)Chiều

7-9

10-12

Sáng

1-3

Tiết 1-5: Xã hội học đại cương (tự chọn) (13.09.2010)-D.02

Tiết 1-4: Logic học đại cương (tự chọn) (01.11.2010)-D.02

4-6

Chiều

7-9

Nói (T. Seo)-B.33

Ngữ pháp (C. Oanh)-A.26

10-12

Ngữ pháp (C. Oanh )

Nói (T. Seo)-B.33

Năm

sáng

1-3

4-6

Chiều

7-9

10-12

Sáu

sáng

1-3

Tiết 1-5: Giáo dục thể chất (13.09.2010)

Tiết 1-5: Đường lối cách mạng VN (01.11.2010)-D.02

4-6

Chiều

7-9

Viết (C. Lim)-B.22

Đọc (C. Ngọc Anh) A.12

10-12

Đọc (C. Ngọc Anh) A 12

Viết (c. Lim)-B.22

Bảy

sáng

1-3

4-6

Chiều

7-9

10-12

                                            NĂM 3 (bắt đầu 13.09)

Thứ

Buổi

Tiết

Hàn 1

Hàn 2

Hai

sáng

1-3

4-6

Chiều

7-9

Nói (C.Lim)-B.13

Ngữ pháp (c. Phương Mai)-B.16

10-12

Ngữ pháp (C. Phương Mai)-B.16

Nói (C.Lim)-B.13

Ba

sáng

1-3

Tiết 1-5: Văn hóa – Xã hội Hàn Quốc (C.H Anh) (thông báo sau vì p. ĐT chưa có phòng)

4-6

Chiều

7-9

Đọc ( C. Ngọc Anh)-B.16

Viết (T. Kim)-B.26

10-12

Viết (T. Kim)-B.26

Đọc ( C. Ngọc Anh)-B.16

sáng

1-3

Tiết 1-5: Kinh tế Hàn Quốc (C. Oanh)-A.1/15

4-6

Chiều

7-9

Tiết 1-5: Lịch sử Hàn Quốc (T. Yoon)-A1/45

10-12

Năm

sáng

1-3

Tiếng Anh không chuyên(C.NMai)-G.02

Nghe (C. Loan)-A.23

4-6

Nghe (C. Loan)-A23

T. Anh khôngchuyên(C.NMai)-G02

Chiều

7-9

Tiết 1-5: Xã hội Hàn Quốc (C. Loan)- B.24

10-12

Sáu

sáng

1-3

                        

4-6

Chiều

7-9

10-12

Bảy

sáng

1-34-6

Chiều

7-9

10-12

                                             NĂM 4 (bắt đầu 13.09)

Thứ

Buổi

Tiết

Hàn 1

Hàn 2

Hai

sáng

1-3

Tiết 1-5: Dẫn luận Hàn ngữ học (C. Lim)-C.302

4-6

Chiều

7-9

Tiếng Anh không chuyên (C. Hiền Anh)-C.302

Viết (T. Cho)-D401

10-12

Viết (T. Cho)-D401

Tiếng Anh không chuyên (C. Hiền Anh)-C302

Ba

sáng

1-3

Tiết 1-5: Giao tiếp và giao tiếp liên văn hóa  -D602

4-6

Chiều

7-9

Tiết 1-5 :Nghiệp vụ thư kí văn phòng (học chung ĐP)-C303

10-12

sáng

1-3

Tiết 1-5 : Xã hội học đại cương (học chung năm 2) (13.09.2010)-A.3174-6

Chiều

7-9

Nói (T. Ho)-D305

Ngữ pháp (T. Ahn)-D401

10-12

Ngữ pháp (T. Ahn)- D401

Nói (T. Ho)  - D305

Năm

sáng

1-3

Nghe (C. Lan)-B.105

Đọc (C. PMai) C203

4-6

Đọc (C. PMai)-C203

Nghe (C. Lan)-B105

Chiều

7-9

Nghiệp vụ ngoại giao - (học chung ĐP -C303)

Xã hội Hàn Quốc (C. Loan)- 11.11-16.12

10-12

Sáu

sáng

1-3

Tiết 1-5: Tin học chuyên ngành (T. Seo) (thông báo phòng học sau)

4-6

Chiều

7-9

Tiếng Hàn thương mại (t. Kim)- A.317 (học từ 24.09)

10-12

Pháp luật đại cương (học chung ĐP) – C303

Bảy

sáng

1-3

Văn hóa doanh nghiệp – C.303

4-6

Chiều

7-9

10-12


DOWNLOAD TOÀN BỘ FILE

 

Đạo tạo