Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Ngôn ngữ Hàn Quốc
조선 의례 기록의 디지털 아카이브
09/08/2018 GMT+7

조선 의례 기록의 디지털 아카이브

외규장각 의궤

www.museum.go.kr/uigwe; 국립중앙박물관

국립중앙박물관이 만든 외규장각 의궤 웹사이트는 의궤를 디지털화하여 조선왕조시대의 국가적 행사와 의례를 기록하고 이를 자세하게 설명하고 그림으로 보여준다. 역사를 기록할 뿐 아니라 미래 행사의 매뉴얼로 사용하기 위해 고안되었다.
외규장각은 왕조의 도서관인 규장각의 가장 중요한 문서들을 안전하게 보관하기 위해 1782년 강화도에 세워졌다. 하지만 프랑스가 자국의 가톨릭 신부들이 처형된 것에 보복하기 위해 1866년 조선을 침입했을 때 이 ‘외부’ 궁정도서관을 약탈하였고 300여 점의 의궤를 프랑스로 가져갔다. 1990년대 초반에 약탈된 의궤의 반환을 위한 노력이 시작되었지만 2011년이 되어서야 의궤가 되돌아올 수 있었다.
이 웹사이트는 송환된 297점의 왕정 도서 모두를 담고 있다. 조선왕조의 모든 공적 문서가 한자로 쓰여 있어 이에 익숙하지 않은 독자들에게는 반차도가 더 도움이 될 수 있다. 반차도는 궁중 예식의 긴 행렬을 그린 그림을 모아놓은 것으로 각각 영어로 설명이 달렸다. 마지막으로, ‘3D 궁중행렬’은 영어로 번역은 되지 않았지만 1688년 장렬왕후의 장례식 행렬을 생생하게 보여준다.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu